#T1385. 城市交通网络

城市交通网络

题目描述

下图表示城市之间的交通路网,线段上的数字表示费用,单向通行由A->E。AC鸭想用动态规划的最优化原理求出A->E的最省费用,你能帮帮她吗?

求v1到v10的最短路径长度及最短路径。

输入

第一行是城市的数量N;

后面的N*N表示两个城市间费用组成的矩阵。

输出

A->E的最省费用。

样例

10
0 2 5 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 12 14 0 0 0 0
0 0 0 0 6 10 4 0 0 0
0 0 0 0 13 12 11 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 9 0
0 0 0 0 0 0 0 6 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
minlong=19
1 3 5 8 10